REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO zegarkijubilerjd.pl

zegarkijubilerjd.pl to Sklep Internetowy z dostępem na stronie internetowej www.zegarkijubilerjd.pl, prowadzonym przez Jerzego Deputat, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Zakład Zegarmistrzowski Jerzy Deputat, z siedzibą w Opolu, ul. Reymonta 37, 45-072 Opole, posiadającym nr REGON: 530534613, NIP: 7540268980, adres poczty e-mail: zegarki44@op.pl, nr telefonu: +48 608 183 609, Konto bankowe 91 1240 3103 1111 0000 3485 4682, zwanym w dalszej części Regulaminu „Sprzedawcą”

                                                                                                      § 1

                                                                                 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego zegarkijubilerjd.pl, składania zamówień na dostępne w Sklepie Internetowym produkty, dostarczania zamówionego przez Konsumenta, jak i Przedsiębiorców produktu, uiszczania ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Konsumenta do odstąpienia od zawartej umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
2. Do korzystania ze strony internetowej Sklepu Internetowego zegarkijubilerjd.pl, przeglądania dostępnego asortymentu oraz składania zamówień na wybrane produkty niezbędne jest:
a) posiadanie komputera, laptopa lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci internetowej oraz zaktualizowanej do najnowszej wersji przeglądarki internetowej;
b) posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail);
c) włączona obsługa plików cookies.
3. Właściciel Sklepu Internetowego zegarkijubilerjd.pl, nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, przerwy w funkcjonowaniu strony internetowej Sklepu Internetowego zegarkijubilerjd.pl spowodowanych działaniem siły wyższej, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością strony internetowej Sklepu Internetowego zegarkijubilerjd.pl z infrastrukturą techniczną sprzętu Konsumenta.  
4. Kontakt ze Sklepem:
a) Adres Sprzedawcy: Zakład Zegarmistrzowski Jerzy Deputat, ul. Reymonta 37, 45-072 Opole
b) Adres e-mail Sprzedawcy: zegarki44@op.pl
c) Numer Telefonu Sprzedawcy: +48 608 183 609
d) Numer Rachunku Bankowego Sprzedawcy: 91 1240 3103 1111 0000 3485 4682

                                                                                                         § 2

                                                                                                  DEFINICJE

1. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Zakład Zegarmistrzowski Jerzy Deputat, wpisaną do Centralnej Ewidencji I Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG), REGON: 530534613, NIP: 7540268980
2. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu internetowego zegarkijubilerjd.pl.
3. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www…
6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
9. Konto – konto klienta w Sklepie tj. oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
10. Formularz rejestracji -  formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
11. Formularz zamówienia – usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży z obowiązkiem płatności, w tym sposobu dostawy i płatności.
12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, z możliwością ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
13. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom automatyczne otrzymywanie od Sprzedawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o wyprzedażach, konkursach, kolekcjach, wydarzeniach lub każdych innych informacji związanych z działalnością Sklepu.
14. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
15. Dzień roboczy -  jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
16. Kodeks Cywilny – ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.  ze zmianami ( Dz.U. z 2016 r. poz. 380).
17. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).
 
                                                                                                              § 3

                                                           USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

1. W Sklepie dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto i Formularz Zamówienia
a) Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Klienta – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji i (2) kliknięciu pola „Zarejestruj się”. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych Klienta: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz hasło

b) Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy tj. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zegarki44@op.pl lub adres Zakład Zegarmistrzowski Jerzy Deputat, ul. Reymonta 37, 45-072 Opole,
c) Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko, adres tj. ulica, numer domu lub mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz dane dotyczące Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktów, rodzaj usługi, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności,
d) Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Klienta.
2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Sprzedawcę oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w § 7 Regulaminu) Klient może składać: pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy wskazany w § 1 pkt 4 lit a lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w § 1 pkt 4 lit b.
3. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Klienta; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim maja formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
4. Ustosunkowanie się do reklamacji, o której mowa w pkt 2 § 3 Regulaminu następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

                                                                                                                   § 4

                                                                                       INFORMACJE O PRODUKTACH

1. Informacja o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego zegarkijubilerjd.pl stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
2. Ceny produktów i usług oferowanych w Sklepie Internetowym zegarkijubilerjd.pl:
a) Są cenami brutto, zawierają podatek VAT (od towarów i usług);
b) Podawane są w polskich złotych (zł);
c) Nie zawierają kosztów dostawy.
3. Umową Sprzedaży objęte są wyłącznie produkty nowe.
4. Sprzedawca świadczy także usługi zegarmistrzowskie, a także usługi grawerskie.
5. Koszt dostawy wybranego produktu zależny jest od sposobu dostarczenie produktu wybranego przez Klienta, od wielkości oraz ilości zamawianego produktu. Całkowity koszt zamówienia (koszt produktu wraz z kosztem dostawy) widoczny jest w koszyku zamówienia przed złożeniem ostatecznego zamówienia przez Klienta.
6. Sklep Internetowy zegarkijubilerjd.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach produktów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, w tym wyprzedaży. Informacje o łączeniu promocji podawane są osobną informacją.
 
                                                                                                                     § 5
                                                              INFORMACJE O WARUNKACH REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Zamówienia na produkty i usługi dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego zegarkijubilerjd.pl można składać przez 7 [słownie: siedem] dni w tygodniu i 24 [słownie: dwadzieścia cztery] na dobę.
2. Składając zamówienie należy kolejno:
a) Wybrać produkt oraz kliknąć „Do koszyka”,
b) Wybrać rodzaj przesyłki - przez co rozumieć należy sposób w jaki produkt zostanie dostarczony do Klienta,
c) Wpisać dane odbiorcy [imię, nazwisko, pełny adres, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej],
d) Wpisać dane do faktury [jeżeli ma być wstawiona],
e) Kliknąć przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”;
3. Klient po czynnościach określonych w ust. 2, dokonuje płatności w jeden z dostępnych sposobów określonych w § 5 ust. 1.  Zawarcie Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem a sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie zgodnie z pkt 2 § 4 Regulaminu.
4. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej wskazanej przez Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
5. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu zegarkijubilerjd.pl  oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 4 § 5 Regulaminu.
6. W przypadku stwierdzenia niezgodności dotyczących zamówienia bądź wskazanego przez Klienta adresu dostarczenia zamówienia, Sklep Internetowy zegarkijubilerjd.pl zastrzega sobie prawo wstrzymania realizacji zamówienia, do czasu wyjaśnienia wszystkich niezgodności.

                                                                                                                         § 6

                                          FORMY PŁATNOŚCI, SPOSOBY I TERMINY DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU


1. Klient może dokonać zapłaty za przedmiot zamówienia:
a) Podczas obioru przedmiotu zamówienia przez Pocztę Polską lub firmę kurierską – w formie gotówki;
b) Podczas obioru przedmiotu zamówienia w siedzibie Sprzedawcy gotówką lub kartą płatniczą;
c) Przed obiorem przedmiot zamówienia (płatność z góry) – na wskazany przez Sprzedawcę numer rachunku bankowego § 1 pkt 4 lit. d lub za pośrednictwem systemu elektronicznych płatności Dotpay
2. Klient obowiązany jest wybrać jeden ze wskazanych sposób płatności, przez co rozumieć należy brak możliwości dzielenia zamówienia ze względu na sposób płatności.
3. Dostawa produktu dostępna jest wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, po indywidualnym uzgodnieniu ze Sprzedawcą możliwa jest dostawa na terenie UE.
4. Dostawa Produktu do klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszt dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
5. Odbiór Produktu przez Klienta w siedzibie firmy Sprzedawcy jest bezpłatny.
6. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:
a) Przesyłka kurierska, przesyłka pobraniowa,
b) Odbiór osobisty w siedzibie Sprzedawcy, w dni i w godzinach otwarcia określonych na stronie internetowej Sklepu.
7. Termin realizacji dostawy wynosi od 2 do 30 dni roboczych licząc od dnia zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy lub w przypadku płatności za pobraniem od dnia potwierdzenia realizacji Zamówienia, o którym mowa w § 4 pkt 4 Regulaminu, za wyłączeniem:
a) towaru na zamówienie, którego dostawa podlega indywidualnemu określeniu;
b) usług jubilerskich, grawerskich i zegarmistrzowskich, których dostawa podlega indywidualnemu określeniu.
8. W przypadku braku zamówionego przez Klienta produktu w magazynie Sklepu Internetowego zegarkijubilerjd.pl lub braku możliwości realizacji złożonego zamówienia z innych, niezależnych od Sprzedawcy przyczyn, w tym także trudności w dostawie produktów od dostawcy Sprzedawcy, Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę o występujących trudnościach wiadomością na wskazany przez Konsumenta adres poczty elektronicznej, niezwłocznie po uzyskaniu przez Sprzedawcę informacji w tym przedmiocie.
9. W sytuacji, gdy realizacja złożonego zamówienia nie będzie możliwa, bądź zaistnieje w stosunku do nich jakaś przyczyna określona w pkt 8, Sprzedawca zaproponuje Konsumentowi:
a) anulowanie całości złożonego zamówienia, co w przypadku zaakceptowania przez Klienta równoznaczne będzie ze zwolnieniem Sprzedawcy z obowiązku realizacji złożonego zamówienia;
b) anulowania części zamówienia, której realizacja jest niemożliwa, co w przypadku zaakceptowania przez Klienta równoznaczne jest z realizacją przez Sprzedawcę tej części zamówienia, z którą nie ma problemu oraz zwolnieniem Sprzedawcy z obowiązku realizacji zamówienia w pozostałym zakresie;
c) podziałem złożonego zamówienia na kilka części, w przypadku niemożności zrealizowania zamówienia w jednym czasie, co w przypadku zaakceptowania przez Klienta równoznaczne jest z przesłaniem składających się na zamówienia produktów w kilku odrębnych przesyłkach. Konsument wybierając ten sposób nie będzie ponosił żadnych dodatkowych opłat związanych z podziałem zamówienia na kilka odrębnych wysyłek.
10. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za podane przez Klienta błędne bądź niedokładne dane adresowe, co może wiązać się z niedostarczeniem bądź opóźnieniem w dostarczeniu zamówienia.

                                                                                                                           § 7


                                                                                                       WARUNKI REKLAMACJI

1. Podstawy i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym art.568 par.1.
2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.
3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta przykładowo:
a) Pisemnie na adres wskazany w § 1 pkt 4 lit a
b) W formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w § 1 pkt 4 lit b
4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzedzającym mają jedynie formę zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie14 dni kalendarzowych od jej otrzymania. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
6. W przypadku gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres siedziby Sprzedawcy wskazany w § 1 pkt 4 lit a Regulaminu. Jednocześnie wskazuje się, iż towar winien być wysłany taką samą formą wysyłki jaką otrzymał ją Kupujący od Sprzedającego, chyba że indywidualnie określi sposób wysyłki ze Sprzedającym mając na uwadze koszt wysyłki.
 
                                                                                                                           § 8

                                                                                                       WARUNKI GWARANCJI

1. Produkty nowe dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego zegarkijubilerjd.pl objęte są gwarancją udzieloną przez producenta.
2. Klient nabywając produkt, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, w przypadku posiadania jakiejś wady, może:
a) Skorzystać z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji. W tym przypadku Klient reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu, który udzielił gwarancji). Sprzedawca może jedynie być pośrednikiem w przekazaniu reklamacji.
b) Skorzystać z uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy w związku z niezgodnością towaru z umową – w tym przypadku zastosowanie znajdują postanowienia z § 7 niniejszego Regulaminu.


                                                                                                                               § 9

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

2. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a)  Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2016 poz. 1059), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
b) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2016 poz. 1059), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
c) Konsument może uzyskać pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są mailowo przez Konsumenckie Centrum E-porad pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich i Fundację Konsumentów pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 - 18:00).

                                                                                                                                § 10

                                                                                               PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych (słownie: czternaście) odstąpić od umowy bez podawania przyczyny  i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt 4 § 6 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 § 9 Regulaminu można złożyć przy wykorzystaniu dostępnego formularza (stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu) bądź w inny sposób stosownie do obowiązujących przepisów prawa.
3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
a) Dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności – od objęcia Produktu w posiadanie przez klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w wypadku umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części
b) Dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
5. Konsument obowiązany jest niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Sprzedawcy produkt, od którego zakupu odstępuje lub przekazać Produkt osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam Produkt odbierze. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
6. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwraca Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, chyba że, Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez Sprzedawcę.
7. Sprzedawca dokonuje zwrotu wszystkich dokonanych przez Konsumenta płatności, przy użyciu takiego samego sposobu, jakiego użył Konsument, chyba że, Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, niewiążący się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.
8. Zwrot dokonanych przez Konsumenta płatności zgodnie z pkt 6 i 7, następuje od chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania. Adresem właściwym dla dostarczenia rzeczy z powrotem jest adres siedziby Sprzedawcy.
9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi stosownie do art. 38 ustawy o prawach konsumenta:
a)  o świadczenie usług grawerskich, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy
b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb
c) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami (np. pewne usługi zegarmistrzowskie);

Formularz odstąpienia od umowy

                                                                                                                                       § 11

                                                                                        POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami.
2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dnia kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
3. W wypadku klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości lub w części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
4. Zgodnie z art. 558 § 1 kodeksu cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.
5. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

                                                                                                                                         § 12

                                                                                                                               DANE OSOBOWE

1. Sklep Internetowy zegarkijubilerjd.pl jest Administratorem Danych Osobowych Klientów Sklepu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922)
2. Dane osobowe Sklep Internetowy zegarkijubilerjd.pl  przetwarza w celu realizacji zamówienia lub wysyłki Newslettera.
3. Dane i cel, o których mowa w ust. 1 i 2, są wykorzystywane i przetwarzane jedynie na potrzeby Sklepu Internetowego zegarkijubilerjd.pl.  
4. Konsument ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usuwania.
5. Konsument oświadcza, iż podane przez niego dane są prawdziwe.
6. Dane Konsumentów a, o których mowa w ust. 1 i 2, nie są w żaden sposób przekazywane osobom trzecim oraz nie są wykorzystywane zgodnie z przepisami prawa.
7. Baza danych dostępna Sklepowi Internetowi zegarkijubilerjd.pl zgłoszona została Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych [GIODO].
8. Pozostałe prawa i obowiązki w zakresie danych osobowych określa ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922)
9. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności.
10. Każdy Klient ma prawo wglądu do swoich danych oraz żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych. Klient po zarejestrowaniu się może sam dokonać zmian, o których mowa w zdaniu poprzednim na stronach Sklepu w sekcji Twoje Konto.
11. Powierzone Sklepowi dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa:
- Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz.
926, z późn. zm.)
- Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn.zm.)
- rozporządzeniu z dnia 29.0.04 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).                                                                                                                                         § 13
 
                                                                                                                POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane przez Sklep zawierane są wyłącznie w języku polskim.
2. Informacje o produktach zamieszczone na stronie internetowej Sklepu Internetowego zegarkijubilerjd.pl  nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu cywilny, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o prawach konsumenta oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
4. Zawartość strony internetowej Sklepu, Grafika, opisy, filmy i ilustracje produktów stanowią wyłączną własność Sklepu Internetowego zegarkijubilerjd.pl. Wykorzystywanie ich bez zgody jest niezgodne z postanowieniami prawa autorskiego.
5. Ewentualnie powstałe spory pomiędzy Konsumentem, a Sprzedawcą rozstrzygane będą przed właściwym miejscowo sądem, zgodnie z postanowieniami Kodeksu postępowania cywilnego.
6. Sklep Internetowy zegarkijubilerjd.pl zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu z przyczyn prawnych, technicznych bądź organizacyjnych. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia zmienionego regulaminu na stronie. Zamówienia złożone przez Konsumentów przed wejściem w życie zmian regulaminu realizowane będą według dotychczasowych postanowień.
7. Każdorazowa zmiana regulaminu ogłaszana będzie na stronie internetowej, w sposób umożliwiający Klientowi zapoznanie się z nowymi postanowieniami.